Speciální pedagogika, předškolní pedagogika a učitelství 1. stupně ZŠ (v českém jazyce) – navazující magisterské studium

Obor Speciální pedagogika – navazující magisterské studium program pro české studenty. Specializace: Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol. Program tohoto oboru zohledňuje potřeby českých studentů a požadavky českého školského systému:
  • poskytuje kvalifikace v oboru speciální pedagogiky (pro vzdělávací a terapeutickou práci s dětmi a mládeží s postižením poskytuje kvalifikace v oboru předškolního vzdělávání a vzdělávání na 1. stupni ZŠ (pro práci s dětmi v mateřské škole a na 1. Stupni základní školy od 1 až do 5 třídy včetně),
  • zohledňuje světové trendy zavádění inkluze ve vzdělávání,
  • předpokládá dosažení výsledků vzdělávání v rozsahu znalostí, dovedností a sociálních kompetencí shodných s Evropským rámcem kvalifikací,
  • získal kladný posudek polského Ministerstva školství,
  • získal kladný posudek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky uznává diplomy a kvalifikace udělované Dolnoslezskou vysokou školou.
  • Studium probíhá v českém jazyce.
Rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace z MŠMT
S potěšením Vám můžeme oznámit, že první čeští absolventi získali z MŠMT „Rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace“. Absolventi Nmgr vzdělávacího programu specializace Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol získávají tuto kvalifikaci:
  • učitel mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a bez speciálních vzdělávacích potřeb,
  • učitel 1. stupně základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a bez speciálních vzdělávacích potřeb,
  • učitel 2. stupně základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • učitel praktické školy,
  • vychovatel pro děti/mládež se speciálními vzdělávacími potřebami a bez speciálních vzdělávacích potřeb
  • asistent pedagoga,
  • speciální pedagog ve školách, školských a poradenských zařízeních.
Potvrzeni odborne kvalifikace z MSMT pro DVS
Profil a uplatnění absolventa
Absolvent magisterského studijního programu „Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1.stupeň základních škol“ se uplatní na pozicích:
 • učitel na 1. stupni základní školy,
 • učitel v mateřské škole,
 • speciální pedagog – učitel na 1. stupni základní školy,
 • speciální pedagog – učitel na 1. stupni základní školy při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni v režimu individuální nebo skupinové integrace,
 • speciální pedagog – učitel přípravné třídy základní školy,
 • speciální pedagog – učitel v základních školách s upraveným vzdělávacím programem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v 1. – 5. ročníku (např. základní školy logopedické, základní školy pro sluchově postižené, základní školy pro tělesně postižené, základní školy pro zrakově postižené, základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování),
 • speciální pedagog – učitel v základní škole se vzdělávacím programem školy praktické, speciální, v rehabilitačních třídách,
 • speciální pedagog – učitel v přípravném stupni základní školy speciální,
 • speciální pedagog pro poradenskou práci ve školských poradenských zařízeních typu speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden,
 • speciální pedagog v nestátních zařízeních určených pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním včetně resortu práce a sociálních věcí,
 • speciální pedagog pro poradenskou práci ve speciálních zařízeních pro děti a mládež psychopedického a etopedického charakteru (speciální školy, speciální odborná učiliště, dětské diagnostické ústavy, ústavy sociální péče, zařízení pro výkon ústavní, resp. ochranné výchovy, doléčovací centra, terapeutické komunity, dětská krizová centra, domovy s pečovatelskou službou), v oblasti speciálního poradenství,
 • v sociálních službách, ve vězeňství, v policejních složkách.
 

Vzdělávací program (předměty, počet hodin, ECTS)

– Nabízený vzdělávací program může být pozměněn.

Semestr I
Předměty Počet hodin ECTS
Aktuální problémy současné pedagogiky 18 3
Filozofie výchovy 12 3
Vývojová psychologie 18 3
Cizí jazyk 12 1
Diplomový seminář 12 2
Speciální pedagogika 24 3
Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství 18 3
Metodika jazykové výchovy – český jazyk se speciální didaktikou 12 3
Surdopedie pro učitele 12 2
Psychoterapie, Základy psychoterapeutických technik pro učitele 12 2
Metody rozvoje sociálních dovedností pro učitele 12 2
Pasivní praxe ve škole / Učitelská pasivní praxe 30 2
Semestr II
Předměty Počet hodin ECTS
Pedagogická psychologie 18 3
Metodologie výzkumu ve speciální pedagogice 18 3
Diplomový seminář 2 12 3
Teoretické a metodologické základy práce s rodinou 12 2
Literatura pro děti a mládež se speciální didaktikou 12 2
Didaktika čtení a psaní 12 2
Matematika s didaktikou II 12 2
Pracovní výchova s metodikou 12 2
Psychopedie 24 3
Etopedie pro učitele 12 2
Metodika práce s žáky s poruchami učení 12 3
Pasivní a asistentská praxe v mateřské škole 60 3
Praxe péče a výchova – speciální 1 30 2
Semestr III
Předměty Počet hodin ECTS
Klinická psychologie 18 3
Tělesná výchova 12 1
Diplomový seminář 3 12 3
Právní základy práce s rodinou dítěte s postižením 12 2
Vybrané koncepty inkluze 12 2
Současné faktory ohrožující vývoje dítěte 12 2
Sociální patologie a profylaxe 12 2
Pedagogika předškolního věku a učitelství pro I. stupeň základních škol 24 3
Základy přírodních věd s didaktikou 12 2
Tyflopedie pro učitele 12 2
Logopedie pro učitele 12 2
Metody reedukace žáků se specifickými vývojovými poruchami učení 18 2
Techniky zvládání nežádoucího chování 12 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků s lehkým mentálním postižením – předškolní a I. stupeň základních škol 12 2
Asistentská úkolová praxe ve škole 60 3
Učitelská praxe – speciální – předškolní a I. stupeň základních škol 30 2
Semestr IV
Předměty Počet hodin ECTS
Tělesná výchova 12 1
Diplomový seminář 4 12 4
Výtvarná výchova s didaktikou 12 2
Metodika tělesné a zdravotní výchovy 12 2
Metodika výuky práce s počítačem 12 2
Metodika předškolní výchovy a výuky na I. stupni základních škol 12 2
Somatopedie pro učitele 12 2
Rehabilitace dětí a mládeže se zdravotním postižením 12 2
Média a nové technologie ve vzdělávání a rehabilitaci 12 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu žáků a studentů s lehkým mentálním postižením – II. stupeň základních škol a středních škol 12 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením 12 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků se zrakovým postižením 12 2
Metodika výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků se sluchovým postižením 12 2
Metodika tvorby individuálního vzdělávacího plánu 12 2
Praxe péče a výchova – speciální 2 30 2
Učitelská praxe – speciální – II. stupeň základních škol a středních škol 30 2

Nabídku využilo již přes 60 studentů z České republiky,

kteří studují v současné době ve 2. ročníku magisterského studia.

Arrow
Arrow
Slider
 

VIDĚT TAKÉ

   
 

STUDIJNÍ POPLATKY: Zápisné: 350 PLN, Školné:

   
BANKOVNÍ ÚDAJE:

Název banky: Bank Zachodni WBK SA 25 oddział we Wrocławiu

Adresa Banky: ul. Gubińska 17, 54-434 Wrocław

Kod SWIFT: WBKPPLPP

Konto IBAN: PL85109015220000000132097591

ŠKOLNÉ
12 splátek v roku 600 PLN
10 splátek v roku 720 PLN
2 splátky v roku 3 550 PLN
1 splátka za rok 7 000 PLN

Zaregistruj se v internetové registraci uchazeče IRK

STUDUJ na DVŠ
Rekrutacja