zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL (Content and Language Integrated Learning)

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

Studia adresowane są do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych kl. IV-VI, gimnazjach oraz liceach, którzy uczą przedmiotów (np. historia, biologia, fizyka, geografia) oraz nauczycieli języka angielskiego chcących prowadzić przedmiot w języku angielskim lub uczących w klasach dwujęzycznych i pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.Studia zostały stworzone zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej (2010) dotyczącymi tworzenia oraz implementacji programów edukacji dwujęzycznej w Europie, kładą nacisk na zdobywanie wiedzy w zakresie nauczania dwujęzycznego, różnych teorii i modeli, ale również wspólnego zdobywania wiedzy, wspólnego planowania zajęć oraz refleksji dotyczącej własnego warsztatu pracy.

KONCEPCJA STUDIÓW:

Celem kształcenia jest podniesienie kompetencji w zakresie: języka obcego, metodyki nauczania dwujęzycznego oraz znajomości merytorycznej przedmiotu w języku obcym. Umożliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. Umiejętność projektowania zajęć w edukacji dwujęzycznej. Umiejętność prowadzenia zajęć dwujęzycznych. Kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych dotyczących nauczania dwujęzycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów oraz e-learningu jako środka uczenia się i nauczania.

Studia prowadzone są w trybie blended-learning, dzięki temu łączą tradycyjne metody pracy takie jak zajęcia prowadzone podczas weekendowych zjazdów (raz w miesiącu) wraz z nowoczesnymi narzędziami takimi jak e-learning. Do e-learningu wykorzystywana jest platforma VLE (Virtual Learning Environment), gdzie słuchacze mają swoją wirtualną przestrzeń, która służy do rozmowy, nauki, wspólnej pracy online, dzieleniu się wiedzą oraz tworzeniu sprzyjającej atmosfery do rozwoju zawodowego i nawiązywaniu kontaktów. Wykorzystywany jest również blog oraz inne międzynarodowe platformy przygotowane przez specjalistów z dziedziny nauczania dwujęzycznego dla nauczycieli oraz przez nich współtworzone.

Wymagania wstępne i zasady rekrutacji

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz ukończone studia wyższe (przynajmniej I stopnia).

  Wykaz modułów/przedmiotów

  • Moduł kształcenia językowego – obowiązkowy dla osób, które nie są absolwentami filologii angielskiej.
   • Gramatyka praktyczna i opisowa
   • Praktyczna nauka języka angielskiego (fonetyka / słuchanie / pisanie)
   • Praktyczna nauka języka angielskiego (zintegrowane sprawności językowe)
  • Moduł nauczania treści przedmiotowych poprzez język obcy
   • EAL (English as an additional Language) – Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego
   • CLIL (Content and Language Integrated Learning) – Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe
   • TALL (Technology Assisted Language Learning)
   • WWybór oraz tworzenie materiałów na zajęcia, wspólne planowanie zajęć, budowanie społeczności
   • Przeprowadzanie testów, ewaluacja oraz ocena postępów w nauce w klasach dwujęzycznych
  • Moduł praktyk
  • Moduł dyplomowy (studia kończą się egzaminem dyplomowym)

  Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

  w zakresie wiedzy:

  • zna współczesne teorie z zakresu nauczania dwujęzycznego
  • posiada wiedzę z zakresu kształcenia językowego
  • posiada wiedzę z zakresu nauczania treści przedmiotowych poprzez język obcy
  • wymienia i charakteryzuje metody pracy w grupach dwujęzycznych
  • posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów w klasach dwujęzycznych

  w zakresie umiejętności:

  • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu przyswajania języka, dwujęzyczności oraz metodyki nauczania dwujęzycznego do planowania i organizowania działań edukacyjnych
  • potrafi wybrać odpowiednie materiały oraz zaplanować tok zajęć edukacyjnych
  • potrafi prowadzić zajęcia edukacyjne z np. matematyki, geografii, lub historii poprzez język obcy
  • potrafi kierować procesami kształcenia dwujęzycznego wspierając kreatywność, poczucie sprawstwa i odpowiedzialności
  • potrafi doskonalić swoje umiejętności językowe
  • posiada umiejętność pracy z grupą o zróżnicowanym poziomie języka obcego
  • potrafi indywidualizować działania edukacyjne i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów
  • potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej

  w zakresie kompetencji społecznych:

  • jest otwarty na współpracę oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy
  • posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne
  • ma świadomość poziomu własnych umiejętności językowych i potrzeby dalszego kształcenia się w związku z odpowiedzialnością zawodu nauczyciela


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN
OPCJA 1
240 w tym 20 godzin praktyki (moduł merytoryczny oraz metodyczny)
ILOŚĆ GODZIN
OPCJA 2
240 godzin w tym 20 godzin praktyki (moduł merytoryczny oraz metodyczny) oraz moduł kształcenia językowego (90 godzin)
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR)
OPCJA 1
1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł
CZESNE (SEMESTR)
OPCJA 2
2100 zł
RATA MIESIĘCZNA 420 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej