Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla kandydata

Menu działu

terapia zajęciowa

Studia podyplomowe są adresowane do osób z wykształceniem wyższym I lub II stopnia, zainteresowanych problematyką pracy z człowiekiem w różnych fazach życia i  rozwoju, z dysfunkcjami i ograniczeniami różnego stopnia, jak również  wspierania tych osób w zakresie rehabilitacji i pracy terapeutycznej. Umożliwiają zdobycie niezbędnej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu wybranych zagadnień psychologiczno-medyczno-pedagogicznych. Umożliwiają opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii zajęciowej, w tym diagnozowania, planowania i projektowania terapii indywidualnej i grupowej. Absolwent uzyska kompetencje w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego, prognozowania skutecznej terapii zajęciowej, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem aktywnych form, metod i technik. Absolwent jest gotowy do podjęcia współpracy z członkami zespołu terapeutycznego i rehabilitacyjnego, motywowania osób niepełnosprawnych do udziału w leczeniu i rehabilitacji, rozwiązywania trudnych sytuacji społeczno-rodzinnych, prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizowania imprez towarzyskich, turnusów rehabilitacyjnych, nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich, prowadzenia dokumentacji programów terapeutycznych, monitorowania przebieg procesu terapeutycznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, opieki społecznej, organizacja pozarządowych.

 

Kandydat powinien odznacza się ogólnie dobrym stanem zdrowia, dobrą sprawnością układu ruchu, sprawnym układem krążeniowym, oddechowym i zdrową skórą.  Powinien posiadać umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów drugiego człowieka, być życzliwy, tolerancyjny i opiekuńczy oraz gotowy do udzielania pomocy, a także posiadać zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.

 

Przeciwwskazaniem do podjęcia nauki jest: daltonizm i wady wzroku, których nie można skorygować okularami, niepełnosprawność ruchowa kończyn górnych, przewlekłe zmiany chorobowe skóry, choroby psychiczne ograniczające odpowiedzialność, wady wymowy.

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350 godzin
Praktyki
: 150 godzin


Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1600 zł za semestr (rata miesięczna 320 zł)