Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla kandydata

diagnoza i terapia problemów rodziny

Profil słuchacza

Studia adresowane są do osób zainteresowanych doradzaniem osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, instytucjom publicznym, w tym lokalnym władzom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, instytucjom niepublicznym, organizacjom pozarządowym działającym lub planującym podjąć działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Adresatami są osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym, medycznym lub rehabilitacyjnym, które pracują lub planują podjąć pracę w organach samorządowych, gminnych, powiatowych i miejskich jednostkach pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej), wydziałach zdrowia i edukacji, urzędach pracy, szpitalach, sanatoriach i ośrodkach rekreacji i sportu, organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, agencjach zatrudnienia, ochotniczych hufcach pracy, zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej.

Korzyści

Studia podyplomowe pozwolą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawności w społecznościach lokalnych, jak również na poziomie jednostki – osoby niepełnosprawnej.

Wykładowcy

Doświadczeni praktycy w zakresie doradzania, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz pracownicy naukowi Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Forma zaliczenia

Przygotowanie projektu z zakresu doradztwa i rozwiązywania konkretnych problemów związanych z niepełnosprawnością (praca dyplomowa).

Warunki rekrutacyjne

Dyplom ukończenia studiów wyższych.

Formy zajęć

Warsztaty, treningi, seminaria, wykłady, ćwiczenia, praktyka.

Komentarz w sprawie struktury programu studiów

Struktura programu studiów powstała w oparciu o analizę programów nauczania dla specjalności doradztwo rehabilitacyjne realizowanej na uczelniach wyższych w Stanach Zjednoczonych, Australii i Finlandii. Uczelnie wyższe w Stanach Zjednoczonych kształcą doradców rehabilitacyjnych od lat 50. XX w.

Struktura uwzględnia standardy wypracowane przez National Rehabilitation Counseling Association (NRCA) oraz Commission on Rehabilitation Counselor Certification (CRCC®).

Program studiów pozostaje w zgodzie z przygotowywanymi obecnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ustawami: ustawą o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością oraz ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 378

Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1600 zł za semestr (rata miesięczna 320 zł)