Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla kandydata

Menu działu

 

Doradca socjalny

Kierunek studiów: praca socjalna
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Pedagogicznych
Uzyskany tytuł zawodowy: licencjat
Czas trwania: 6 semestrów
Profil: praktyczny

1. Charakterystyka specjalności

Specjalność ta skierowana jest do osób zainteresowanych bezpośrednimi formami oddziaływania poradniczego, wykorzystywanymi w niesieniu pomocy osobom zgłaszającym się do instytucji społecznych, jak również tym, którzy przeżywają trudności w środowisku zamieszkania. Udzielanie wsparcia doradczego stanowi główny element pracy socjalnej. Jest realizowane w indywidualnych i grupowych procesach wzmacniania ludzi, usamodzielniania ich oraz budowania przez nich nowej jakości własnego życia. Pracownik socjalny posiadający kompetencje doradcy przygotowany jest do uczenia klientów pomocy społecznej znaczących umiejętności radzenia sobie z problemami bytowymi i wprowadzania pozytywnych zmian we własnym życiu. Specjalność ta daje szansę na pracę w instytucjach pomocy społecznej, takich, jak ośrodki pomocy społecznej, ośrodki diagnostyczne, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne, instytucje sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, schorowanymi i marginalizowanymi społecznie, noclegownie, czy organizacje pozarządowe zorientowane na działanie na rzecz dobra osób w różnym wieku znajdujących się w trudnym położeniu życiowym.

Po zrealizowaniu modułu zajęć specjalnościowych absolwent:

w zakresie wiedzy:

1) zna podstawową terminologię poradoznawczą i wybrane koncepcje poradnicze
2) ma uporządkowaną elementarną wiedzę związaną z działaniami poradniczymi w aspekcie wychowawczym, rodzinnym i zawodowym
3) zna zasady planowania, organizowania i realizowania procesu poradniczego dla klientów pomocy społecznej
4) zna główne metody i techniki pomocy wykorzystywane w pracy indywidualnej i grupowej w obszarze poradnictwa
5) posiada wiedzę o przyczynach problemów życiowych ludzi i zna mechanizmy ich przezwyciężania
6) posiada wiedzę na temat diagnozowania problemów życiowych osób w różnym wieku
7) ma wiedzę dotyczącą tworzenia sieci wsparcia z różnymi służbami i specjalistami odpowiednią dla jednostki znajdującej się w trudnym położeniu życiowym oraz środowiska lokalnego

w zakresie umiejętności:

1) potrafi komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej oraz tworzyć dobrą atmosferę w kontakcie poradniczym
2) posiada podstawowe umiejętności diagnostyczne w zakresie problemów życiowych ludzi, ich potrzeb rozwojowych oraz dysfunkcji grup w wymiarze mikorospołecznym
3) potrafi organizować i prowadzić działania poradnicze adekwatne do potrzeb i problemów ludzi oraz społeczności lokalnych
4) umie stworzyć strategie działań poradniczych, adekwatnie dobierając metody i techniki realizowania pomocy
5) umie odpowiednio określić cele służące realizacji działań poradniczych zmierzających do pokonywania trudnościami bytowych i problemów natury psychicznej oraz nakreślić kierunek organizowania środowiska społecznego
6) potrafi doradzać klientom pomocy społecznej w sprawach wychowawczych, rodzinnych i zawodowych
7) umie zorganizować sieć wsparcia pomocowego adekwatną do potrzeb jednostek i grup społecznych oraz nawiązać współpracę z odpowiednimi specjalistami mającymi inne kompetencje i reprezentującymi różne instytucje
8) potrafi zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności związane z działalnością poradniczą

w zakresie kompetencji społecznych:

1) uznaje zdobytą wiedzę poradoznawczą za znaczącą w budowaniu procesów pomocowych
2) organizując i prowadząc działania poradnicze docenia potrzebę współdziałania z innymi specjalistami
3) dostrzega potrzebę doradzania jednostkom i grupom społecznym w środowisku lokalnym w nabywaniu kompetencji związanych z radzeniem sobie z trudnościami życiowymi
4) dostrzega potrzebę indywidualnego podejścia do osób potrzebujących i korzystających z pomocy poradniczej
5) ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji nad własną praktyką poradniczą i przestrzegania zasad etyki zawodowe

2. Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 1. Problematyka okresu dzieciństwa i adolescencji
 2. Integracja i animacja społeczności lokalnej
 3. Przeciwdziałanie bezdomności i ubóstwu
 4. Poradnictwo rodzinne
 5. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe
 6. Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym
 7. Praca w środowiskach defaworyzowanych
 8. Praca z osobami przewlekle chorymi
 9. Metody i techniki pracy socjalnej
 10. Metody pracy doradcy
 11. Warsztat umiejętności komunikacyjnych

3. Miejsce odbywania praktyk:

ośrodki pomocy społecznej, ośrodki socjalno-terapeutyczne, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia rodzin, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, urzędy gminy, urzędy miasta, urzędy pracy, noclegownie, instytucje wspierające osoby niepełnosprawne, bezrobotne, bezdomne, chore, starsze oraz instytucje wspierające osoby zmarginalizowane i wykluczone społecznie istniejące w sektorze rządowym i pozarządowym

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI

[więcej]