Animacja społeczności lokalnej i streetworking
– NOWOŚĆ! (w przygotowaniu)

Studia w ramach specjalności Animacja społeczności lokalnych i streetworking przygotują Cię do pracy w zawodzie pracownika socjalnego. Animator społeczności lokalnych i streetworker – to główne role zawodowe absolwentów tej specjalności. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, których nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów, oraz doświadczenie z odbytych w czasie studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

  • w placówkach działających w systemie pomocy społecznej, w Centrum Aktywności Lokalnej, w Programach Aktywności Lokalnej, Centrach Integracji Społecznej
  • stowarzyszeniach i fundacjach wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykluczone, marginalizowane, znajdujące się w trudnym położeniu życiowym
  • placówkach wsparcia dziennego (świetlice), schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych
  • domach opieki, centrach seniora, klubach seniora
  • organizacjach wspierających uchodźców


W trakcie studiów zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do pracy z ludźmi ulicy, jednostkami i grupami oraz wspólnotami w ich środowisku życia. Nauczysz się pracować z rodzinami, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, bądź wykluczonymi społecznie, diagnozować potrzeby i problemy osób i grup defaworyzowanych, powadzić zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie poradnictwa miedzykulturowego, pracy resocjalizacyjnej, prowadzić zajęcia kompensacyjne, profilaktyczne dla osób podejmujących zachowania ryzykowne i autodestrukcyjne, organizować środowiska lokalne poprzez aktywizację społeczno-zawodowo-edukacyjną mieszkańców dzielnic biedy (getta biedy, slumsy) czy osiedli bloków socjalnych. To nie jest specjalność dla osób, które lubią pracę za biurkiem.

Dodatkowe auty specjalności ANIMACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I STREETWORKING:

ZDOBYCIE KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU
PRACOWNIKA SOCJALNEGO ORAZ ASYSTENTA RODZINY

MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA (POZA POLSKĄ) STUDIÓW I PRAKTYK
FINANSOWANYCH Z PROGRAMU ERASMUS+

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA

ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA POZWALAJĄCEGO NA POSZUKIWANIE ZATRUDNIENIA RÓWNIEŻ POZA POLSKĄ.

ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA POZWALAJĄCEGO NA POSZUKIWANIE ZATRUDNIENIA RÓWNIEŻ POZA POLSKĄ.

POZWALAJĄCEGO NA POSZUKIWANIE ZATRUDNIENIA RÓWNIEŻ POZA POLSKĄ.

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności ANIMACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I STREETWORKING:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Propedeutyka filozofii 24 5
Wprowadzenie do psychologii 24 4
Podstawy socjologii 24 5
Wprowadzenie do pedagogiki 30 5
Podstawy polityki społecznej 30 5
Pedagogika społeczna 30 6
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne 24 4
Psychologia rozwojowa i osobowości 30 5
Socjologia wychowania 30 5
Teoretyczne podstawy pomagania 30 5
Propedeutyka pracy socjalnej 30 5
Podstawy organizacji i zarządzania 24 3
Organizacja społeczności lokalnej 24 3
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Psychologia kliniczna 18 3
Psychopatologia rozwoju 30 5
Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się 18 3
Język obcy 1 18 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Problematyka okresu dzieciństwa i adolescencji 30 4
Metody i techniki pracy socjalnej 36 6
Praktyka obserwacyjna 60 2
Trening komunikacji interpersonalnej 30 3,5
Zarządzanie projektem społecznym 30 5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Prawo i polityka społeczna UE 24 4
Diagnoza socjalna i wywiad środowiskowy 30 5
Proseminarium 18 4
Język obcy 2
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Wybrane zagadnienia rynku pracy 30 4
Metody pracy z grupą 24 3
Problematyka migracji 36 4,5
Praktyka asystencka 1 60 3
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Prawne podstawy pracy socjalnej 30 4
Poradnictwo w obszarze róznic kulturowych 30 5
Metody badań społecznych 18 4
Język obcy – warsztaty tematyczne 1 12 1
Seminarium dyplomowe 1 18 5
Aktywizacja osób bezrobotnych 30 4
Projektowanie pomocy społecznej w środowiskach wykluczonych 1 24 5
Praktyka asystencka 2 60 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Kulturowe konteksty edukacji 24 4
Etyka w pracy socjalnej 18 3
Seminarium dyplomowe 2 18 8
Język obcy – warsztaty tematyczne 2 12 1
Projektowanie pomocy społecznej w środowiskach wykluczonych 2 36 4
Warsztat projektowania kariery 30 3
Projektowanie pracy socjalnej z seniorami 18 2,5
Praktyka projektowa 60 3,5

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej