praca socjalna z rodziną – studia bezpłatne w ramach projektu

Dolnośląska Szkoła Wyższa realizuje projekt: Profesjonalny pracownik socjalny – studia II stopnia na kierunku Praca socjalna , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Studia są bezpłatne i prowadzone w trybie niestacjonarnym. Uczestnicy będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych podnoszących kwalifikacje i zdobycie niezbędnego doświadczenia. Możliwy będzie zwrot kosztów noclegu i zakwaterowania. Do projektu może przystąpić osoba która:
 • jest kluczowym pracownikiem instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionymi na stanowisku aspiranta pracy socjalnej w makroregionie 1 tj. województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko‐pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego,
 • posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia dający uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z2015 r.poz.163,z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.Nr48,poz.320) lub aspiranci pracy socjalnej, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia niedający uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z w/w przepisami, ale zezwalający uczelni na przyjęcie studenta na studia drugiego stopnia na kierunku praca socjalna;
 • w momencie zgłoszenia do projektu posiada podpisane zobowiązanie w postaci umowy pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu
Projekt Profesjonalny pracownik socjalny – studia II stopnia na kierunku Praca socjalna, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem projektu p. Magdaleną Fit w Biurze Projektów
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, telefonicznie pod numerem 71 358 27 71 lub przez e-mail na adres: pps@dsw.edu.pl lub Centrum Rekrutacyjnym.
 
Studia w ramach specjalności Praca socjalna z rodziną przygotują Cię do pracy w zawodzie pracownika socjalnego, który działa na rzecz jednostek i rodzin pomagając im w przezwyciężaniu bezradności w sprawach bytowych, partnerskich, małżeńskich, wychowawczych. Podmiotami Twoich oddziaływań będą dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Poznasz sposoby diagnozowania problemów rodzinnych, prowadzenia działań pomocowych i interwencyjnych. Zdobyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności, oraz doświadczenie w ramach praktyk, umożliwią Ci starania o pracę m.in. w:
 • gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej
 • domach pomocy społecznej
 • centrach pomocy rodzinie
 • centrach integracji społecznej
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka
 • ośrodkach wsparcia dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodkach wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • w stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz rodzin, ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych, rodziców adopcyjnych, itp.
 • w organizacjach pozarządowych, w których udzielana jest pomoc rodzinom
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę na temat skomplikowanych sytuacji życiowych rodzin, ich uwarunkowań i możliwości rozwiązywania problemów w środowisku. Poznasz zagadnienia związane z zagrożeniami, które są w rodzinach: przemocą, zaniedbaniem, współuzależnieniem, uzależnieniem, adopcją, kryzysami sytuacyjnymi, separacją, rozwodem, itd. Staniesz się specjalistą, który pomaga normalizować sytuację rodzinną – zgodnie z zasadami profesjonalizmu. Nauczysz się diagnozować problemy w rodzinie, mobilizować ludzi do dokonywania pozytywnych zmian w swoim życiu oraz tworzyć im potrzebne wsparcie. Rozwiniesz ważne umiejętności interpersonalne i poznasz metody pracy indywidualnej i grupowej. Nauczysz się współpracy ze specjalistami, którzy wspólnie z Tobą będą działać dla dobra rodzin. Staniesz się refleksyjnym praktykiem, który będzie dbał o równowagę we własnym życiu osobistym i zawodowym oraz będzie tego uczył innych.

DODATKOWE ATUTY KIERUNKU PRACA SOCJALNA:

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY
ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PROGRAM STUDIÓW ZOSTAŁ STWORZONY ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM DIAGNOZ DOKONYWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STUDIA SĄ DOSTOSOWYWANE DO AKTUALNYCH POTRZEB PRACODAWCÓW
ORAZ MOŻLIWOŚCI RYNKU USŁUG POMOCOWYCH,

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

unikatowe w skali kraju specjalności /moduły wybieralne

A TAKŻE ZMIAN DOKONUJĄCYCH SIĘ W ŻYCIU SPOŁECZNYM, ZWŁASZCZA RÓŻNORODNYCH, SILNIE MANIFESTUJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

ZAJĘCIA PROWADZĄ DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
ŁĄCZĄCY PRACĘ NAUKOWĄ Z PRACĄ TERAPEUTYCZNĄ

STUDIA MAJĄ CHARAKTER INTERDYSCYPLINARNY

Arrow
Arrow
Slider
Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.
 

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na tym kierunku:

Projekt Profesjonalny pracownik socjalny – studia II stopnia na kierunku Praca socjalna, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW Dowiedz się więcej
Rekrutacja