poradnictwo rodzinne – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: poradnictwo rodzinne

Charakterystyka studiów:

Studia mają charakter doskonalący i są adresowane do tych, którzy są zainteresowani udzielaniem pomocy dzieciom, młodzieży, dorosłym w obszarze życia rodzinnego. Studia są adresowane do pedagogów, pracowników socjalnych, absolwentów nauk o rodzinie, psychologów, socjologów oraz innych specjalistów, którzy mają ukończone studia wyższe. W toku nauki słuchacze mają możliwość zdobycia wiedzy i nabywania umiejętności potrzebnych do realizowania działań poradniczych związanych z rozwiązywaniem problemów rodzinnych, małżeńskich i wychowawczych. Słuchacz rozwija profesjonalne umiejętności interpretowania sytuacji rodzinnych i prognozowania działań pomocowych zmierzających do wprowadzania znaczących zmian w życiu rodzinnym osób radzących się. Absolwenci mogą wykorzystywać zdobyte kompetencje w dotychczas pełnionych rolach zawodowych lub podejmować zatrudnienie w instytucjach pomocowych, wychowawczych i edukacyjnych zgodnie w wcześniej uzyskanymi kwalifikacjami.

Cele studiów:

Umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy poradoznawczej, która obejmuje podstawową terminologię, znaczące koncepcje, metody i techniki pracy wykorzystywane w poradnictwie rodzinnym oraz jego powiązań z innymi dyscyplinami. Organizowanie warunków do kształtowania się u słuchaczy kompetencji poradniczych, służących jednostkom i ich rodzinom w procesach rozwiązywania nurtujących ich problemów i podnoszenia jakości ich życia. Kształtowanie umiejętności rozumienia sytuacji rodzinnych osób radzących się, diagnozowania problemów rodzinnych, prognozowania zmian i organizowania procesów poradniczych, jak również budowania sieci wsparcia w środowisku naturalnym i współpracy z innymi specjalistami. Kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności na temat niesienia pomocy poradniczej oraz rozwijanie postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania. Praktyczne przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań zawodowych w obszarze poradnictwa rodzinnego, partnerskiego, małżeńskiego, wychowawczego, adopcyjnego, jak również rozwodowego.

  Wykaz modułów/przedmiotów

 • Moduł I przedmiotów z zakresu wiedzy poradoznawczej:
  • Poradoznawstwo
  • wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
  • kariera w perspektywie biograficznej
  • poradnictwo rodzinne
  • poradnictwo wychowawcze
  • wybrane zagadnienia psychologii klinicznej
  • etyka pracy doradcy
 • Moduł II przedmiotów z zakresu teoretycznych podstaw poradnictwa rodzinnego:
  • Teorie funkcjonowania rodzin
  • Poradnictwo partnerskie i małżeńskie
  • Podstawy prawa rodzinnego
  • Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie
 • Moduł III kształtowania kompetencji poradniczych:
  • Diagnozowanie problemów rodzinnych
  • Trening umiejętności doradczych
  • Warsztat pracy z osobami skrzywdzonymi
  • Trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych
  • Praca z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego
  • Superwizja w pracy doradcy
 • Moduł przygotowania pracy dyplomowej.
 • Moduł praktyk:

 • Wymagania wstępne i zasady rekrutacji: Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów licencjackich bądź magisterskich na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki o rodzinie, psychologia, socjologia, medycyna, pielęgniarstwo, fizjoterapia, rehabilitacja, ratownictwo medyczne. Na studia mogą zapisać się również osoby, które mają ukończone studia na innych kierunkach, ale zawodowo pełnią funkcje wychowawców, opiekunów, edukatorów, trenerów, szkoleniowców, mediatorów.


  Tryb ukończenia studiów:

  Studia kończą się egzaminem dyplomowym powiązanym z przygotowaną pracą dyplomową.


  Po zrealizowaniu modułu zajęć specjalnościowych absolwent:

 • w zakresie wiedzy:
  • zna podstawową terminologię z zakresu poradoznawstwa, nurty i koncepcje poradnicze
  • ma wiedzę na temat sytuacji współczesnych rodzin, zagrożeń i trudności rodzinnych
  • ma wiedzę na temat zasad udzielania pomocy poradniczej rodzinom
  • zna wybrane metody i techniki diagnozowania problemów rodzinnych, partnerskich, małżeńskich, wychowawczych w poradnictwie
  • posiada wiedzę na temat organizowania i prowadzenia procesów poradniczych dla osób mających problemy rodzinne
  • ma wiedzę na temat instytucjonalnych form pomocy i zasad budowania sieci wsparcia dla osób radzących się
  • identyfikuje wybrane metody i techniki stosowane w poradnictwie rodzinnym
 • w zakresie umiejętności:
  • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu poradoznawstwa do planowania, organizowania i prowadzenia działań poradniczych
  • analizuje stan psychiczny i sytuację rodzinną osoby radzącej się
  • potrafi diagnozować poszczególne rodzaje problemów rodzinnych, małżeńskich, partnerskich, wychowawczych i adopcyjnych osób radzących się przy użyciu wybranych metod i technik poradniczych
  • potrafi komunikować się z osobami radzącymi się
  • dobiera podstawowe metody i techniki pomocy do sytuacji osób korzystających ze wsparcia
  • umie prowadzić działania poradnicze skierowane do wybranej grupy osób radzących się
  • potrafi indywidualizować działania poradnicze i dostosowywać metody pomocy do potrzeb i możliwości osób radzących się
  • potrafi analizować przebieg relacji poradniczej i modyfikować ją zgodnie z ustalonymi celami i potrzebami osób radzących się
  • potrafi prognozować zmiany w życiu jednostki bądź grupy i mobilizować uczestników relacji poradniczej do dokonywania wysiłków zmierzających do dokonania znaczących zmian w swoim życiu
  • potrafi budować sieć wsparcia dla rodzin lub/i klientów indywidualnych oddziaływań poradniczych
 • w zakresie kompetencji społecznych:
  • jest świadomy znaczenia wiedzy z różnych dyscyplin zakresie organizowania i prowadzenia pomocy
  • rozumie znaczenie roli osoby udzielającej wsparcia w prowadzeniu działań w obszarze spraw rodzinnych
  • ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania problemów rodzinnych osób radzących się i prowadzenia procesów poradniczych
  • posiada kompetencje w zakresie komunikowania się z osobami radzącymi się, jak również z osobami z najbliższego otoczenia i specjalistami, którzy są zaproszeni do współpracy
  • rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia własnego warsztatu poradniczego


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 366
PRAKTYKI 40
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej