Resocjalizacja

Studia w ramach specjalności resocjalizacja przygotują Cię do pracy w zawodzie pedagoga i umożliwią zdobycie podstawowej wiedzy związanej z diagnozą patologii społecznych. Uzyskasz przygotowanie do pracy w placówkach, takich jak:

  • szkoły integracyjne i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich,
  • zakłady karne i areszty śledcze,
  • policja, straż miejska, pogotowie opiekuńcze,
  • sądy (kuratela dla nieletnich i dorosłych),
  • świetlice, kluby młodzieżowe
  • placówki interwencyjne, instytucje wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne,
  • kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą,
  • poradnie, powiatowe centra pomocy rodzinie

W trakcie studiów nauczysz się opracowywać strategie diagnostyczno-korektywne działań resocjalizacyjnych, zdobędziesz umiejętności wychowawczego postępowania z osobami o zaburzonym zachowaniu oraz nabędziesz kompetencje psychologiczne związane z budowaniem relacji. Rozwiniesz swoje umiejętności komunikacyjne i animacyjne, niezbędne w pracy z osobami przejawiającymi zaburzenia relacji społecznych. Zdobędziesz wiedzę na temat diagnozowania indywidualnych możliwości osób niedostosowanych społecznie i rozpoznawania ich zasobów oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych. Nauczysz się korzystania z zasad, metod i środków właściwych w procesie resocjalizacji instytucjonalnej. Dowiesz się, jak prowadzić zajęcia wychowawcze, rozwojowe, artystyczne i terapeutyczne z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie wykorzystując zasoby jednostek i grup z uwzględnieniem prawidłowości rozwojowych. Zależy nam na tym, żeby dać Ci narzędzia, które sprawią, że będziesz wiedzieć jak organizować takie warunki w środowisku osób niedostosowanych społecznie aby wspomagały proces resocjalizacji i korzystnej zmiany – wspierającej rozwój pozytywnego potencjału.

DODATKOWE ATUTY KIERUNKU PEDAGOGIKA:

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA CENIONEGO PRZEZ PRACODAWCÓW DYPLOMU;

PRZYJAZNA, KAMERALNA ATMOSFERA;

WYSPECJALIZOWANA KADRA AKADEMICKA,
SPECJALIŚCI I PRAKTYCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA;

WYSPECJALIZOWANA KADRA AKADEMICKA,
SPECJALIŚCI I PRAKTYCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA;

WYSPECJALIZOWANA KADRA AKADEMICKA,
SPECJALIŚCI I PRAKTYCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA;

MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU PASJI W KOLE NAUKOWYM "COGNITIA"

SIEDZIBA UCZELNI W SERCU KOTLINY KŁODZKIEJ,

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach i kursach, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska. Zapewniamy Ci również bezpłatną pomoc psychologiczną oraz dedykowanego opiekuna (tutora) przez cały okres studiów.


Wykładowcy i prowadzący zajęcia na tym kierunku:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Propedeutyka filozofii 27 3
Biomedyczne podstawy rozwoju 15 5
Wprowadzenie do psychologii 27 6
Podstawy socjologii 21 3
Wprowadzenie do pedagogiki 27 6
Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne 18 2
Interwencja w sytuacjach kryzysowych i pierwsza pomoc 9 1
Patologie społeczne 27 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Psychologia rozwojowa i osobowości 30 5
Socjologia edukacji 24 5
Historia wychowania 27 5
Teoria wychowania 30 5
Pomoc społeczna i wsparcie w środowisku lokalnym 21 3
Pedagogika resocjalizacyjna 27 3
Psychologia kliniczna z seksuologią 27 3
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Psychologia społeczna 21 4
Podstawy dydaktyki ogólnej 27 4
Podstawy poradnictwa 18 3
Język obcy 1 18 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Budowanie warsztatu pracy pedagoga resocjalizacyjnego 21 3
Metody diagnozy w resocjalizacji 21 3
Metody pracy streetworkera 21 3,5
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 18 2
Metodyka resocjalizacji instytucjonalnej 1 18 2
Wprowadzenie do praktyk I 6 1
Praktyka obserwacyjno-asystencka 40 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wykład monograficzny 18 1
Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne 21 4
Proseminarium 18 4
Język obcy 2 18 2
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Metodyka pracy kuratora sądowego 18 3
Metodyka resocjalizacji instytucjonalnej 2 18 3
Trening umiejętności streetworkera 12 2,5
Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna 27 3
Systemy opieki, wychowania i terapii niedostosowanych społecznie 27 3
Wprowadzenie do praktyk II 6 1
Praktyka asystencka 40 2
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Pedagogika społeczna 27 4
Metody badań pedagogicznych 18 4
Seminarium dyplomowe 1 18 5
Język obcy – warsztaty tematyczne 1 12 1
Pedagogika miejsca 12 2
Diagnoza terenu i środowiska pracy 12 2
Pedagogiczne aspekty pracy w obszarach wykluczenia 12 2
Pedagogika specjalna z ortodydaktyką 24 3
Praca terapeutyczna z uzależnionymi 24 3
Prawne podstawy resocjalizacji 15 3
Wprowadzenie do praktyk III 6 1
Praktyka asystencko-projektowa 40 2
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Przygotowanie do wejścia na rynek pracy 18 3
Seminarium dyplomowe 2 18 8
Język obcy – warsztaty tematyczne 2 12 1
Warsztaty pracy z rodziną dysfunkcyjną 21 4
Wprowadzenie do praktyk IV 6 1
Warsztaty ekspresji twórczej 21 4
Warsztaty pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem 21 4
Warsztaty umiejętności wychowawczych 21 4
Praktyka dyplomowa 40 2

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej