Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem

Studia w ramach specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem przygotują Cię do pracy z dziećmi w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a w szczególności do prowadzenia zajęć w przedszkolu, klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz placówkach zapewniających opiekę żłobkową oraz opiekę doraźną, np. świetlice, kąciki dziecięce. Nabędziesz kompetencje do pełnienia roli opiekuna dziennego i organizatora imprez okolicznościowych dla dzieci. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

  • żłobkach i przedszkolach publicznych, prywatnych i integracyjnych
  • klasach 1-3 w szkołach podstawowych
  • placówkach zapewniających opiekę doraźną: kąciki zabaw dla dzieci, świetlice, kluby dziecięce
  • placówkach i projektach edukacyjnych dla dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej zajmujących się edukacją dzieci do 3-10 r.ż.

W trakcie studiów zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Dowiesz się jak uczyć dzieci języka polskiego, matematyki oraz wiedzy o środowisku oraz jak rozwijać w nich talenty muzyczne, manualne oraz jak wykorzystywać technologie informatyczne podczas zajęć.. Zapoznamy Cię także ze specyfiką funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych. Odkryjesz tajniki wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczej do planowania działań edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nabędziesz umiejętność nauczycielskiej diagnozy pozwalającej na rozpoznawanie sytuacji dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-rozwojowymi. Dowiesz się, jak wspierać szeroko rozumiany rozwój, współpracować z różnymi podmiotami biorącymi udział w procesie wychowania (placówki opiekuńczo – wychowawcze, lokalne stowarzyszenia i organizacje pomocowe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne). Odbędziesz warsztaty z emisji głosu oraz poznasz podstawy logopedii. Nabędziesz umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz doradztwa (dla rodziców dzieci). Twoje studia stanowią dla Ciebie szansę uzyskania kompetencji w zakresie inicjowania współpracy z lokalnym środowiskiem oraz aktywnego włączania się w działania zmierzające do podnoszenia jakości edukacji, opieki i wychowania.

DODATKOWE ATUTY KIERUNKU PEDAGOGIKA:

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA CENIONEGO PRZEZ PRACODAWCÓW DYPLOMU;

PRZYJAZNA, KAMERALNA ATMOSFERA;

WYSPECJALIZOWANA KADRA AKADEMICKA,
SPECJALIŚCI I PRAKTYCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA;

WYSPECJALIZOWANA KADRA AKADEMICKA,
SPECJALIŚCI I PRAKTYCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA;

WYSPECJALIZOWANA KADRA AKADEMICKA,
SPECJALIŚCI I PRAKTYCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA;

MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU PASJI W KOLE NAUKOWYM "COGNITIA"

SIEDZIBA UCZELNI W SERCU KOTLINY KŁODZKIEJ,

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach i kursach, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska. Zapewniamy Ci również bezpłatną pomoc psychologiczną oraz dedykowanego opiekuna (tutora) przez cały okres studiów.


Wykładowcy i prowadzący zajęcia na tym kierunku:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Propedeutyka filozofii 27 3
Biomedyczne podstawy rozwoju 15 5
Wprowadzenie do psychologii 27 6
Podstawy socjologii 21 3
Wprowadzenie do pedagogiki 27 6
Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne 18 2
Pedagogika przedszkolna 30 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Psychologia rozwojowa i osobowości 30 5
Socjologia edukacji 24 5
Historia wychowania 27 5
Teoria wychowania 30 5
Pedagogika wczesnoszkolna 30 5
Prawo oświatowe i praca z dokumentami 9 1
Pedagogika opiekuńcza 30 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Psychologia społeczna 21 4
Podstawy dydaktyki ogólnej 27 4
Podstawy poradnictwa 18 3
Język obcy 1 18 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Metodyka edukacji przedszkolnej 18 3
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej 21 4
Podstawy kształcenia językowego 18 3,5
Wprowadzenie do praktyk I 6 0
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21 4
Praktyka obserwacyjna w szkole w klasach I-II 40 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wykład monograficzny 18 1
Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne 21 4
Proseminarium 18 4
Język obcy 2 18 2
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
Metodyka edukacji polonistycznej z kulturą języka 24 4
Podstawy kształcenia matematycznego 18 3,5
Edukacja muzyczna z metodyką 18 2
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym 12 2
Wprowadzenie do praktyk II 3 0
Warsztat umiejętności wychowawczych 12 2
Pedagogika zabawy 12 2
Praktyka obserwacyjno-asystencka wrześniowa klasa I Iub 3-latki 40 3
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Pedagogika społeczna 27 4
Metody badań pedagogicznych 18 4
Seminarium dyplomowe 1 18 5
Język obcy – warsztaty tematyczne 1 12 1
Metodyka edukacji matematycznej 18 3
Edukacja środowiskowa z metodyką 21 3
Metodyka zajęć komputerowych 18 2
Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką 18 2
Samozatrudnienie i zarządzanie małą placówka oświatową 12 1
Zajęcia fakultatywne 1 12 1
Zagadnienia refleksyjnej praktyki 12 1
Wprowadzenie do praktyk III 3 0
Praktyka asystencka w przedszkolu 40 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Przygotowanie do wejścia na rynek pracy 18 3
Seminarium dyplomowe 2 18 8
Język obcy – warsztaty tematyczne 2 12 1
Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej 18 3
Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 21 3
Elementy logopedii z emisją głosu 18 3
Ocenianie i ewaluacja procesu dydaktycznego 12 1
Zajęcia fakultatywne 2 12 1
Wprowadzenie do praktyk IV 3 0
Opieka i wychowanie dziecka w wieku poniemowlęcym 21 4
Praktyka dyplomowa 40 3

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej