kuratela sądowa karna i rodzinna
– studia podyplomowe (Kłodzko)

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: kuratela sądowa karna i rodzinna

Adresaci studiów :

Studia podyplomowe Kuratela sądowa karna i rodzinna przygotowane zostały z myślą o osobach, które zainteresowane są poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych w obszarze resocjalizacji, kurateli sądowej (zawodowej i społecznej), działalności diagnostyczno-pomocowej, profilaktyczno-kontrolnej i doradczej. W szczególności zaś przydatne będą dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na aplikację kuratorską.

Ponieważ zgodnie zapisem Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. od kandydatów na zawodowych kuratorów sądowych wymagane jest wyższe wykształcenie magisterskie, studia podyplomowe Kuratela sądowa karna i rodzinna adresowane są przede wszystkim do osób legitymujących się tytułem magistra (ukończone studia II stopnia albo studia jednolite magisterskie), jednak podjąć je mogą także osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia, a w szczególnych przypadkach również studenci ostatniego roku studiów.

Realizacja studiów podyplomowych Kuratela sądowa karna i rodzinna jest szczególnie istotna dla osób planujących zdobycie zawodu kuratora sądowego, które ukończyły studia magisterskie w obszarach innych niż pedagogika, psychologia, socjologia czy prawo, gdyż wymogiem Ustawy o kuratorach sądowych jest, w przypadku wykształcenia spoza wymienionych obszarów, ukończenie studiów podyplomowych w którymś z tym obszarów ulokowanych.

Uzyskiwane kwalifikacje :

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu pedagogicznych, psychologicznych oraz prawnych podstaw pracy z jednostkami społecznie niedostosowanymi, osobami skazanymi (w warunkach wolnościowych i izolacyjnych). Stwarzają warunki do rozwijania umiejętności zawodowych – warsztatowych niezbędnych w pracy resocjalizacyjnej, kuratorskiej, diagnostycznej, profilaktycznej, wychowawczej czy doradczej. Poprzez treningi przewidziane w planie studiów pozwalają na rozwinięcie kompetencji społecznych, w tym umiejętności komunikacyjnych i asertywności.Absolwent posiadał będzie wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w sądach, zakładach karnych, placówkach resocjalizacyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych czy w ośrodkach pomocy społecznej. W szczególności zaś przygotowany będzie do realizacji dalszej ścieżki kształcenia przygotowującego do zawodu kuratora sądowego.

Studia realizowane będą we współpracy z Sądem Rejonowym w Kłodzku. W kształceniu słuchaczy uczestniczyć będą obok nauczycieli akademickich, kuratorzy zawodowi oraz specjaliści, którzy współpracują z osobami skazanymi lub mają doświadczenie w pracy resocjalizacyjno-opiekuńczej. Praktyki realizowane będą w Sądach Rejonowych. Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

Program kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie:

 • prawnych podstaw pracy kuratora sądowego,
 • psychologiczno-pedagogicznych podstaw pracy kuratora sądowego,
 • metodyczno-warsztatowego przygotowania do pracy kuratora sądowego.

  Program studiów obejmuje następujące moduły i przedmioty:

 • Moduł prawnych podstaw pracy kuratora:
  • Podstawy prawa rodzinnego
  • Podstawy prawa karnego
  • Postępowanie w sprawach nieletnich
  • Prawne i organizacyjne podstawy funkcjonowania kurateli sądowej
  • Elementy kryminologii
  • System penitencjarny w Polsce
  • Etyka w pracy kuratora sądowego
 • Moduł psychologiczno-pedagogicznych podstaw pracy kuratora:
  • Patologie społeczne
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Podstawy psychologii sądowej i elementy psychologii klinicznej
 • Moduł kształcenia metodyczno-warsztatowego:
  • Metodyka pracy opiekuńczej, wychowawczej i korekcyjnej
  • Pomoc uzależnionym i współuzależnionym
  • Strategie interwencji
  • Trening komunikacji interpersonalnej
  • Trening asertywności
  • Warsztat pracy kuratora sądowego
 • Moduł praktyk:
  • Praktyka obserwacyjno-asystencka – 20 godzin
  • Praktyka asystencko-zadaniowa – 20 godzin

PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 240
praktyki – 40h
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej