Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
– studia podyplomowe (Kłodzko)

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Adresaci studiów :

Adresatami studiów są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych przynajmniej I stopnia na dowolnym kierunku, zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Mogą to być osoby, które ukończyły różne specjalności na kierunku pedagogika, osoby, które posiadają przygotowanie nauczycielskie do nauczania przedmiotu na II i wyższych etapach edukacyjnych, a także osoby, które nie legitymują się przygotowaniem pedagogicznym.

Uzyskiwane kwalifikacje :

Słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, a także przygotowanie pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

W programie studiów znajdują się następujące moduły i przedmioty:

Program kształcenia przygotowany został zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje następujące moduły i przedmioty:

 • moduł kształcenia w zakresie przygotowania merytorycznego:
  • Podstawy kształcenia językowego
  • Podstawy kształcenia matematycznego
  • Podstawy kształcenia przyrodniczego
 • moduł kształcenia w zakresie psychologiczno-pedagogicznego:
  • Psychologia rozwojowa
  • Psychologia wychowania
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Rozwój zawodowy nauczyciela
  • Warsztat umiejętności wychowawczych
  • Prawo oświatowe i praca z dokumentami
  • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
  • Ocenianie i ewaluacja procesu dydaktycznego
  • Pedagogika zabawy
  • Pedagogika przedszkolna
  • Pedagogika wczesnoszkolna
 • moduł kształcenia w zakresie przygotowania metodycznego:
  • Dydaktyka ogólna z elementami dydaktyki specjalnej
  • Metodyka edukacji przedszkolnej
  • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
  • Metodyka kształcenia językowego z kulturą języka
  • Metodyka edukacji matematycznej
  • Metodyka edukacji przyrodniczej
  • Metodyka edukacji muzycznej i emisja głosu
  • Metodyka edukacji plastyczno-technicznej
  • Metodyka prowadzenia zajęć komputerowych
  • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
  • Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • moduł dyplomowy:
  • Repetytorium dyplomowe
 • moduł praktyk
  • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza – obserwacyjno-asystencka w przedszkolu
  • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza – obserwacyjno-asystencka w klasach I-III
  • Praktyka asystencko-zadaniowa – przedszkole
  • Praktyka asystencko-zadaniowa – wrześniowa – klasa I
  • Praktyka asystencko-zadaniowa – klasy I-III

PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 384
praktyki – 160h
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej