Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Studia w ramach specjalności Zarządzanie systemami bezpieczeństwa skierowane są do osób chcących zdobyć wiedzę praktyczną dotyczącą form kierowania działaniami prowadzonymi w poszczególnych podsystemach bezpieczeństwa i koordynacji tych działań. Program koncentruje się na funkcjonowaniu tak zwanego systemu pozamilitarnego, ale uwzględnia procedury wykorzystania Sił Zbrojnych do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Realizowane zajęcia pozwalają zapoznać się z problematyką współczesnego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym. W trakcie zajęć analizowane są różne aspekty kształtowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w powiązaniu z zobowiązaniami wynikającymi z funkcjonowania Polski w NATO i UE. Szczególny nacisk zostanie położony na przybliżenie tematów dotyczących zarządzania kryzysowego w teorii i praktyce. Uzyskasz wiedzę o funkcjonowaniu współczesnych systemów bezpieczeństwa, umiejętności w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa i kompetencje do pracy jako specjalista ds. systemów bezpieczeństwa.


Studia te przygotują Cię do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty w instytucjach cywilnych lub mundurowych, takich jak: straże i służby państwowe (Wojsko, Policja, Straże Gminne, Straż Pożarna, Służba Więzienna), organy administracji rządowej i samorządowej, wydziały zarządzania kryzysowego, firmy ochrony osób i mienia, instytucje odpowiedzialne za funkcjonowania systemów monitoringu i ratownictwa.

Dodatkowe auty kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

JEST INSTYTUCJA POSIADAJĄCĄ AKREDYTACJĘ
UNIVERSITY FIRST AID TRAINING CENTRE LONDON
(NR AKREDYTACJI: KBA-KS-4/14)

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

AKREDYTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW I STOPNIA
I KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Historia bezpieczeństwa i wojskowości 60 6
Prawo obronne Rzeczpospolitej Polskiej 30 5
Instrumenty i mechanizmy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej 60 6
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa 30 5
Kierowanie systemem bezpieczeństwa państwa 30 3
Seminarium magisterskie 1 30 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategia bezpieczeństwa narodowego 60 5
Ekstremizm polityczny jako zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego 30 2
Seminarium magisterskie2 30 5
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Warsztaty specjalistyczne – język angielski 1 30 3
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa 60 2
System Obrony Państwa – rozwiązania prawne i organizacyjne 60 3
Przygotowanie obronne państwa w sektorze pozamilitarnym 60 2
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w aglomeracji miejskiej 60 2
Praktyka 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System zarządzania kryzysowego w Polsce i świecie 60 6
Metodologia badań bezpieczeństwa 30 3,5
Strategiczne środowisko bezpieczeństwa 60 5
Seminarium magisterskie 3 30 5
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Warsztaty specjalistyczne – język angielski 2 30 3
Ochrona antyterrorystyczna Polski 60 4
Zarządzanie systemami ratowniczymi 60 3
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 60 6
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 30 5
Seminarium magisterskie 4 30 5
Bezpieczeństwo ekologiczne 60 5
Rola i zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego 60 5
Pozarządowe formy zapewnienia bezpieczeństwa 30 4

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Historia bezpieczeństwa i wojskowości 30 6
Prawo obronne Rzeczpospolitej Polskiej 15 5
Instrumenty i mechanizmy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej 30 6
Bezpieczeństwo finansowe 15 5
Kierowanie systemem bezpieczeństwa państwa 15 3
Seminarium magisterskie 1 15 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategia bezpieczeństwa narodowego 30 2,5
Ekstremizm polityczny jako zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego 15 3
Seminarium magisterskie 2 15 5
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Warsztaty specjalistyczne – język angielski 1 15 3
Bezpieczeństwo finansowe 15 2
System Obrony Państwa – rozwiązania prawne i organizacyjne 15 3
Przygotowanie obronne państwa w sektorze pozamilitarnym 15 2
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w aglomeracji miejskiej 15 2
Praktyka 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System zarządzania kryzysowego w Polsce i świecie 30 6
Metodologia badań bezpieczeństwa 15 3,5
Strategiczne środowisko bezpieczeństwa 30 5
Seminarium magisterskie 3 15 5
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Warsztaty specjalistyczne – język angielski 2 14 3
Ochrona antyterrorystyczna Polski 15 4
Zarządzanie systemami ratowniczymi 15 3
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 30 6
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 15 5
Seminarium magisterskie 4 15 5
Bezpieczeństwo ekologiczne 15 5
Rola i zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego 15 5
Pozarządowe formy zapewnienia bezpieczeństwa 15 4

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
10 rat 670 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
10 rat 630 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
10 rat 550 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej