Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej

Studia w ramach specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej przygotują Cię do podjęcia pracy w strukturach administracji zespolonej, służbach, innych strukturach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, instytucjach niepublicznych oraz organizacjach pozarządowych i działających w sferze bezpieczeństwa.


Zajęcia na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej pozwolą Ci zdobyć wiedzę wymaganą od specjalistów do spraw bezpieczeństwa zatrudnionych w aparacie pomocniczym organów administracji rządowej i samorządowej. W trakcie studiów zapoznasz się z regulacjami oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi administrowania bezpieczeństwem. Dowiesz się jak funkcjonują krajowe oraz lokalne struktury systemu bezpieczeństwa oraz jakie zadania realizuje sektor pozamilitarny w kreowaniu bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Studia pozwolą uzyskać kwalifikacje do uczestnictwa w procesach planowania, programowania oraz kierowania działaniami podejmowanymi przez ośrodki władzy wykonawczej określonych szczebli, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz w ramach systemu zarządzania kryzysowego oraz stanach nadzwyczajnych i aktywne uczestnictwo procesie przygotowania i kierowania lokalnymi programami profilaktycznymi dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dodatkowe auty kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

JEST INSTYTUCJA POSIADAJĄCĄ AKREDYTACJĘ
UNIVERSITY FIRST AID TRAINING CENTRE LONDON
(NR AKREDYTACJI: KBA-KS-4/14)

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

AKREDYTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW I STOPNIA
I KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Historia bezpieczeństwa i wojskowości 60 6
Prawo obronne Rzeczpospolitej Polskiej 30 5
Instrumenty i mechanizmy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej 60 6
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa 30 5
Kierowanie systemem bezpieczeństwa państwa 30 3
Seminarium magisterskie 1 30 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategia bezpieczeństwa narodowego 60 2,5
Ekstremizm polityczny jako zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego 30 2
Seminarium magisterskie2 30 5
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Warsztaty specjalistyczne – język angielski 1 30 3
System obrony państwa. Rozwiązania prawne i organizacyjne 60 2
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 60 3
Ratownictwo i ochrona ludności 60 2
Ochrona osób, mienia i infrastruktury krytycznej 60 2
Praktyka 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System zarządzania kryzysowego w Polsce i świecie 60 6
Metodologia badań bezpieczeństwa 30 3,5
Strategiczne środowisko bezpieczeństwa 60 5
Seminarium magisterskie 3 30 5
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Warsztaty specjalistyczne – język angielski 2 30 3
Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa państwa 60 4
Zabezpieczenie imprez masowych 60 3
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 60 6
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 30 5
Seminarium magisterskie 4 30 5
Programowanie działań na rzecz bezpieczeństwa 60 4
Straż Gminna w systemie bezpieczeństwa publicznego 30 3
Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa 60 3
Zadania i funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego 30 4

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Historia bezpieczeństwa i wojskowości 30 6
Prawo obronne Rzeczpospolitej Polskiej 15 5
Instrumenty i mechanizmy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej 30 6
Bezpieczeństwo finansowe 15 5
Kierowanie systemem bezpieczeństwa państwa 15 3
Seminarium magisterskie 1 15 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategia bezpieczeństwa narodowego 30 2,5
Ekstremizm polityczny jako zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego 15 2
Seminarium magisterskie 2 15 5
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Warsztaty specjalistyczne – język angielski 1 15 3
System obrony państwa. Rozwiązania prawne i organizacyjne 15 3
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 15 2
Ratownictwo i ochrona ludności 15 2
Ochrona osób, mienia i infrastruktury krytycznej 15 2
Praktyka 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System zarządzania kryzysowego w Polsce i świecie 30 6
Metodologia badań bezpieczeństwa 15 3,5
Strategiczne środowisko bezpieczeństwa 30 5
Seminarium magisterskie 3 15 5
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Warsztaty specjalistyczne – język angielski 2 15 3
Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa państwa 15 4
Zabezpieczenie imprez masowych 15 3
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 30 6
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 15 5
Seminarium magisterskie 4 15 5
Programowanie działań na rzecz bezpieczeństwa 15 4
Straż Gminna w systemie bezpieczeństwa publicznego 15 3
Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa 15 3
Zadania i funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego 15 4

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
10 rat 670 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
10 rat 630 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
10 rat 550 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej