Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie – nowość!

Studia w ramach specjalności Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie przygotują Cię do pracy związanej z ochroną informacji oraz danych wrażliwych. Specjalność ta wychodzi naprzeciw perspektywicznym oczekiwaniom społecznym i rynku pracy. Postępująca informatyzacja systemów organizacji pracy, przechowywania danych wrażliwych oraz komunikowania się pomiędzy poszczególnymi komórkami struktur organizacyjnych wymaga zarówno wiedzy o ochronie danych wrażliwych, jak i możliwych zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz umiejętności rozpoznania symptomów oraz źródeł zagrożeń, zwłaszcza tych o charakterze społecznym.

Specjalność Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości oraz sposobami zapewniania bezpieczeństwa w sieci, a także ochrony danych wrażliwych. W trakcie studiów będziesz przygotowany do pełnienia funkcji specjalisty do spraw bezpieczeństwa informacji w instytucjach państwowych i samorządowych i przedsiębiorstwach o zróżnicowanej wielkości i profilu działania. Należy podkreślić, że informacja współcześnie spełnia kluczową rolę w każdej organizacji, w związku z tym i obszar wykorzystania wiedzy oraz umiejętności specjalistów w tej dziedzinie będzie coraz większy. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą, skali oraz rodzajów zagrożeń w cyberprzestrzeni w odniesieniu do zasobów informatycznych, sposobów oraz narzędzi zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych, sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w sieci oraz zarządzania informacją w sytuacjach incydentalnych oraz kryzysowych, umiejętności oceny zagrożeń w cyberprzestrzeni, oddziałujących na obywatela, społeczeństwo i instytucje państwa oraz związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w informacyjnych systemach bezpieczeństwa oraz otrzymasz kompetencje umożliwiające samodzielne lub zespołowe planowanie, organizowanie i kontrolowanie poziomu bezpieczeństwa informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.

Dodatkowe auty specjalności CYBERBEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY INFORMATYCZNE W BEZPIECZEŃSTWIE

INTERAKTYWNE ĆWICZENIA I KONWERSATORIA

LABORATORIA KOMPUTEROWE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

TUTORIALE MODUŁOWE

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW I STOPNIA
I KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA OBEJMUJE MINIMALNY ZAKRES TREŚCI KSZTAŁCENIA
PROGRAMU SZKOLENIA ZAWODOWEGO REALIZOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 19 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ODBYWANIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ORAZ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W POLICJI
(DZ.U. 2007 NR 126 POZ. 877 ZE ZM.).

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 60 6
Organizacja i zarządzanie 30 4
Technologia informacyjna 30 2
Historia Polski na tle wojen i konfliktów zbrojnych 60 6
Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych 45 6
Nauka o państwie i prawie 30 3
Filozofia bezpieczeństwa z elementami etyki 30 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Geografia polityczna i ekonomiczna 45 4
Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii 45 4
Współczesne systemy polityczne 45 4
System bezpieczeństwa narodowego 30 3
Prawne podstawy bezpieczeństwa 30 2
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w polityce jednostek samorządu terytorialnego 30 2
Język obcy1 60 3
Praktyka 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategie bezpieczeństwa 45 5
Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania 45 5
Międzynarodowe stosunki wojskowe 30 4
Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa 45 5
Administracja rządowa i samorządowa w systemie bezpieczeństwa państwa 30 2,5
Język obcy2 60 3
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Elementy teorii podejmowania decyzji 30 2
Wstęp do informatyki 30 3
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Polityka bezpieczeństwa państwa – teoria i praktyczna implementacja 45 3
Zarządzanie kryzysowe – metodyka działań i kierowanie akcją 45 3
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 30 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi 30 1
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 30 2
Język obcy3 60 4
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Środowisko cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 30 2
Cyberprzestępstwa i cyberterroryzm 30 2
Proseminarium specjalnościowe 30 2
Systemy informatyczne w administracji publicznej 30 2,5
Praktyka 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 30 3
Migracje a bezpieczeństwo państwa 30 2
System organizacji ochrony osób i mienia 30 2
Seminarium dyplomowe1 30 5
Budowa i ochrona baz danych 45 5
Bezpieczeństwo wirtualizacji 45 4
Bezpieczeństwo teleinformatycznych systemów multimedianych 30 3
Analiza informacji na potrzeby bezpieczeństwa 30 3
Zabezpieczenie aplikacji i usług internetowych 30 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej 30 3
Bezpieczeństwo teleinformacyjne i ochrona danych 60 3
Bezpieczeństwo imprez masowych 30 1
Seminarium dyplomowe2 30 5
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 51 6
Ochrona danych osobowych i prywatności w cyberprzestrzeni 30 5
Ochrona informacji niejawnych 30 4
Polityka bezpieczeństwa informatycznego 30 3

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 30 6
Organizacja i zarządzanie 15 4
Technologia informacyjna 30 2
Historia Polski na tle wojen i konfliktów zbrojnych 30 2
Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych 30 6
Nauka o państwie i prawie 15 6
Filozofia bezpieczeństwa z elementami etyki 15 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Geografia polityczna i ekonomiczna 30 4
Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii 30 4
Współczesne systemy polityczne 30 4
System bezpieczeństwa narodowego 15 3
Prawne podstawy bezpieczeństwa 15 3
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w polityce jednostek samorządu terytorialnego 15 2
Język obcy1 30 2
Praktyka 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategie bezpieczeństwa 30 5
Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania 30 5
Międzynarodowe stosunki wojskowe 15 3
Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa 30 5
Administracja rządowa i samorządowa w systemie bezpieczeństwa państwa 18 2,5
Język obcy2 30 2
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Elementy teorii podejmowania decyzji 15 3
Wstęp do informatyki 30 4
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Polityka bezpieczeństwa państwa – teoria i praktyczna implementacja 30 3
Zarządzanie kryzysowe – metodyka działań i kierowanie akcją 30 2
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 15 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi 15 2
Język obcy3 30 4
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Środowisko cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 30 2
Cyberprzestępstwa i cyberterroryzm 15 2
Proseminarium specjalnościowe 15 2,5
Systemy informatyczne w administracji publicznej 15 2
Praktyka 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 15 2
Migracje a bezpieczeństwo państwa 15 2
System organizacji ochrony osób i mienia 15 2
Seminarium dyplomowe1 15 5
Budowa i ochrona baz danych 45 5
Bezpieczeństwo wirtualizacji 30 5
Bezpieczeństwo teleinformatycznych systemów multimedianych 15 4
Analiza informacji na potrzeby bezpieczeństwa 15 2
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej 15 2
Bezpieczeństwo teleinformacyjne i ochrona danych 30 4
Bezpieczeństwo imprez masowych 15 2
Seminarium dyplomowe2 15 5
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 30 5
Ochrona danych osobowych i prywatności w cyberprzestrzeni 15 4
Ochrona informacji niejawnych 15 4
Polityka bezpieczeństwa informatycznego 15 4

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
10 rat 560 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej