Bezpieczeństwo państwa

Studia w ramach specjalności Bezpieczeństwo państwa koncentrują się na problematyce militarnych i pozamilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tak zwanych non traditional riskis (nietradycyjnych, niestandardowych zagrożeń bezpieczeństwa), zwłaszcza o charakterze społecznym (terroryzm, zagrożenia asymetryczne, wojna hybrydowa, ekstremizm ideologiczny czy zagrożenia ekologiczne) oraz wynikające z nagłych i nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze kryzysowym. Deterytorializacja tych zagrożeń powoduje, że niezbędne jest posiadanie przez urzędników oraz funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego umiejętności analizy i przewidywania możliwości wystąpienia oraz konsekwencji zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze militarnym, ekonomicznym, ekologicznym, energetycznym, informacyjnym czy społecznym. Na specjalności oferujemy możliwość zrealizowania certyfikowanego 45-godzinnego bloku medycznego z zakresu pierwszej pomocy. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

  • Policji oraz jednostkach powoływanych przez władze samorządowe w oparciu o zapisy Ustawy O Strażach Gminnych,
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa,
  • wydziałach zarządzania kryzysowego,
  • Siłach Zbrojnych RP,
  • Straży Granicznej,
  • innych strażach oraz służbach mundurowych, firmach ochrony osób i mienia, a także podmiotach gospodarczych związanych z kwestiami bezpieczeństwa.


W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa, poznasz funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa współczesnego państwa, będziesz znać metody przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz sposoby ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej. Uzyskasz kompetencje społeczne do pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa. Zdobycie tej wiedzy w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej umożliwia zarówno interesujący dobór przedmiotów, jak i wykładowców, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką.

Dodatkowe auty specjalności BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

INTERAKTYWNE ĆWICZENIA I KONWERSATORIA

LABORATORIA KOMPUTEROWE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

TUTORIALE MODUŁOWE

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW I STOPNIA
I KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 60 6
Organizacja i zarządzanie 30 4
Technologia informacyjna 30 2
Historia Polski na tle wojen i konfliktów zbrojnych 60 6
Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych 45 6
Nauka o państwie i prawie 30 3
Filozofia bezpieczeństwa z elementami etyki 30 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Geografia polityczna i ekonomiczna 45 4
Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii 45 4
Współczesne systemy polityczne 45 4
System bezpieczeństwa narodowego 30 3
Prawne podstawy bezpieczeństwa 30 2
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w polityce jednostek samorządu terytorialnego 30 2
Język obcy1 60 3
Praktyka 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategie bezpieczeństwa 45 5
Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania 45 5
Międzynarodowe stosunki wojskowe 30 4
Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa 45 5
Administracja rządowa i samorządowa w systemie bezpieczeństwa państwa 30 2,5
Język obcy2 60 3
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Instytucje bezpieczeństwa w Polsce 30 2
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 30 3
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Polityka bezpieczeństwa państwa – teoria i praktyczna implementacja 45 3
Zarządzanie kryzysowe – metodyka działań i kierowanie akcją 45 3
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 30 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi 30 1
Język obcy3 60 4
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Bezpieczeństwo militarne 30 2
Konflikty społeczne a bezpieczeństwo państwa 30 2
Proseminarium specjalnościowe 30 1,5
Przywództwo i negocjacje 30 2
Praktyka 200 3
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 30 3
Migracje a bezpieczeństwo państwa 30 2
System organizacji ochrony osób i mienia 30 2
Seminarium dyplomowe1 30 5
Terroryzm i zagrożenia asymetryczne współczesnego świata 45 5
Zagrożenia w bezpieczeństwie publicznym 45 5
Służby specjalne w Polsce 45 4
Bezpieczeństwo energetyczne Polski 30 4
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej 30` 3
Bezpieczeństwo teleinformacyjne i ochrona danych 60 3
Bezpieczeństwo imprez masowych 30 1
Seminarium dyplomowe2 30 5
System reagowania kryzysowego UE 30 4
Ochrona środowiska w polityce bezpieczeństwa państwa 30 4
Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości 30 3
Zarządzanie działaniami ratowniczymi 60 5
Ochrona dóbr kultury 30 3

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 30 6
Organizacja i zarządzanie 15 4
Technologia informacyjna 30 2
Historia Polski na tle wojen i konfliktów zbrojnych 30 2
Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych 30 6
Nauka o państwie i prawie 15 6
Filozofia bezpieczeństwa z elementami etyki 15 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Geografia polityczna i ekonomiczna 30 4
Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii 30 4
Współczesne systemy polityczne 30 4
System bezpieczeństwa narodowego 15 3
Prawne podstawy bezpieczeństwa 15 3
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w polityce jednostek samorządu terytorialnego 15 2
Język obcy1 30 2
Praktyka 200 3
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategie bezpieczeństwa 30 5
Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania 30 5
Międzynarodowe stosunki wojskowe 15 3
Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa 30 5
Administracja rządowa i samorządowa w systemie bezpieczeństwa państwa 15 2,5
Język obcy2 30 2
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Instytucje bezpieczeństwa w Polsce 15 3
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 30 4
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Polityka bezpieczeństwa państwa – teoria i praktyczna implementacja 30 3
Zarządzanie kryzysowe – metodyka działań i kierowanie akcją 30 2
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 15 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi 15 2
Język obcy3 30 4
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Bezpieczeństwo militarne 15 2
Konflikty społeczne a bezpieczeństwo państwa 15 2
Proseminarium specjalnościowe 15 2,5
Przywództwo i negocjacje 15 2
Praktyka 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 15 2
Migracje a bezpieczeństwo państwa 15 2
System organizacji ochrony osób i mienia 15 2
Seminarium dyplomowe1 15 5
Terroryzm i zagrożenia asymetryczne współczesnego świata 30 5
Zagrożenia w bezpieczeństwie publicznym 30 5
Służby specjalne w Polsce 30 5
Bezpieczeństwo energetyczne Polski 15 4
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej 15 2
Bezpieczeństwo teleinformacyjne i ochrona danych 30 4
Bezpieczeństwo imprez masowych 15 2
Seminarium dyplomowe2 15 5
System reagowania kryzysowego UE 15 4
Ochrona środowiska w polityce bezpieczeństwa państwa 15 3
Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości 15 4
Zarządzanie działaniami ratowniczymi 30 5
Ochrona dóbr kultury 15 3

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
10 rat 560 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej