Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych – studia podyplomowe – NOWOŚĆ!

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji [ABI] / Inspektor Ochrony Danych [IOD]

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

W związku z wejściem w życie z dniem 27 maja 2016r., zmian w przepisach dotyczących organizacji ochrony danych osobowych w państwach EOG, nadszedł czas na przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych [DPO – data protection officer].

W procesie przygotowania prowadzący zajęcia praktycy z dziedziny prawa, informatyki, zarządzania i elementów pedagogiki z zarysem psychologii, przedstawią związki, przekażą wiedzę dzisiejszego ABI i nowej funkcji IOD – DPO zawarte w rozporządzeniu reformującym ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej i polskim prawodawstwie [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).W trakcie studiów porównaniu poddany będzie zakres IOD / DPO oraz ABI (status, warunki wykonywania funkcji i zadania), a także Kierownika jednostki przygotowujące do wykonywania funkcji IOD [DPO].

Nowe brzmienie przepisów szczegółowo określa zakres uprawnień i przygotowanie ABI i IOD, do realizacji zadań organizacyjno-technicznego zabezpieczenia danych, merytoryczne określenie struktury ochrony danych w jednostce organizacyjnej. Nowe zadania interdyscyplinarnego zarządzającego [ABI], wymagają weryfikacji wiedzy i umiejętności weryfikacji i aktualizacji dokumentacji przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w każdej organizacji.

Umiejętność właściwej organizacji ochrony zasobów informacji [aktywów informacyjnych] w tym danych osobowych, prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, aktywności w portalach społecznościowych staje się nie lada wyzwaniem dla wielu administratorów. W działalności biznesowej, konieczności dostępu do informacji publicznej oraz ochrony informacji separowanej, koniecznością staje się szkolenie ultradyscyplinarnych profesjonalistów w perspektywie zapowiadanych zmian – Inspektorów Ochrony Danych. Specjaliści do spraw zabezpieczenia danych osobowych w zasobach manualnych i technicznych są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach [szczególnie w biznesie operującym danymi osobowymi klientów].


Ukończenie studiów pozwoli na zapoznanie się z wiedzą umożliwiającą wykonywanie funkcji zarządcy [menedżera] bezpieczeństwem informacji, w obecnym stanie prawnym jako ABI oraz w przyszłym rozwiązaniu Inspektora Ochrony Danych, a także udzielanie porad oraz konsultacji stronom trzecim. W wyniku zakończenia studiów słuchacze uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Studia z zakresu Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych skierowane są do do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych po nowelizacji Ustawy, a także innych przepisów związanych [np. Ustawa o Systemie Oświaty, Ustawa SIO, Kodeks Pracy, USP, Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, inne przepisy]:


 • kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi;
 • osób wyznaczonych do wykonywania funkcji ABI;
 • doradców i konsultantów; kandydatów na IOD;
 • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców;
 • kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość);
 • kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.);
 • osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, w przyszłości: IOD, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy).

W programie studiów znajdują się następujące moduły i przedmioty:

 • Moduł Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  • Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne ochrony danych osobowych
  • Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 27001 cz.I
  • Ochrona państwa i porządku konstytucyjnego – ABI /IOD
  • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy org. ABI /IOD
  • Dobór osób funkcyjnych (ABI/ASI/IOD/MBI/Audytor)
  • Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt) cz. I
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji – jakość ochrony informacji PN -27001
  • Psychologia ludzi w organizacji w zarządzaniu informacją, psychologia tłumu (działania w sytuacjach ekstremalnych)
  • Ochrona osób, instytucji i urządzeń – systemy i nośniki
  • Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka – ABI /IOD

 • Moduł Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych osobowych w organizacji:
  • Systemy bezpieczeństwa (system informacyjny a system informatyczny)
  • GIODO – krajowy strażnik ochrony danych osobowych: uprawnienia
  • Rola i znaczenie służb specjalnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji
  • Systemy informacyjne a informatyczne Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji. Zarządzanie ochroną systemów w organizacji
  • Polityka informacyjna administratora
  • Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt) cz. II, identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji – nowa jakość ochrony informacji PN -27001 cz. II
  • Systemy technicznej ochrony informacji – nowe rozwiązania, trendy, cloud computing
  • Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji
  • Klasyfikacja informacji niejawnych. Organizacja systemu ochrony informacji i urządzeń niejawnych w
  • Andragogika – teoria edukacji dorosłych, cele, treści i formy kształcenia

  Program kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie:

  • teoretycznych podstaw diagnozy i terapii pedagogicznej,
  • nauczycielskiej diagnozy (gotowości / dojrzałości szkolnej, trudności w uczeniu się)
  • terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

  Studia podyplomowe mogą okazać się koniecznym uzupełnieniem wiedzy osób pracujących w różnych organizacjach w obszarach zarządzania informacją. Odpowiednio przygotowany administrator bezpieczeństwa informacji jest funkcyjnym podnoszącym poziom edukacji użytkowników przetwarzających informacje w organizacji i reprezentantem, który zapewni każdemu podmiotowi stabilność w przypadku jakiejkolwiek kontroli uprawnionych organów. Wraz z wprowadzeniem zmian do przepisów rangi ustawowej, wydano także odpowiednie rozporządzenia wykonawcze do Ustawy, określające nowe wymagania techniczne i organizacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych, głównie w systemach informatycznych. Podmioty przetwarzające dane osobowe mają obowiązek dostosować do nowych przepisów swoje procedury, dokumentację opisującą przetwarzanie danych, jak również systemy informatyczne służące do przetwarzania danych.


  Tryb ukończenia studiów: Zaliczenie przedmiotów znajdujących się w planie studiów oraz zdanie egzaminu dyplomowego.


  PRAKTYCZNE INFORMACJE
  CZAS TRWANIA 2 semestry
  ILOŚĆ GODZIN 218
  OPŁATY
  WPISOWE 100 zł
  CZESNE (SEMESTR) 2200 zł
  RATA MIESIĘCZNA 440 zł

  Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

  Dołącz do grona studentów DSW

  Dowiedz się więcej