Administracja publiczna

Studia w ramach specjalności Administracja publiczna przygotowują od strony teoretycznej, jak i praktycznej do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Student nabywa umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, a także podstawową wiedzą ekonomiczną. Program studiów skoncentrowany jest na uzyskaniu wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie zasad działania i współdziałania podmiotów administracji publicznej i samorządowej, statusu prawnego pracowników urzędów państwowych i zasad funkcjonowania organów administracji publicznej i samorządowej w Polsce, funkcjonowania jednostek administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, a zwłaszcza reguł kształtowania polityki społecznej i gospodarczej oraz istotę gospodarowania mieniem komunalnym.


Kończąc studia w tej specjalności będziesz przygotowany do pracy w administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego, urzędach skarbowych, administracji wymiaru sprawiedliwości (w sądach, prokuraturach) organizacjach rządowych i pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach, administracji firm prywatnych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach konsultingowych i doradczych.

Dodatkowe auty specjalności ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

AKREDYTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj swoich przyszłych wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności ADMINISTRACJA PUBLICZNA: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Podstawy mikro i makroekonomii 60 5
Nauka o administracji 60 5
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 60 5
Podstawy prawoznawstwa 30 4
Teoria i filozofia państwa 30 4
Kultura pracy administracyjnej 30 3
Informatyka w administracji 30 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Prawo administracyjne 50 6
Konstytucyjny system organów państwowych 60 4
Zarządzanie jakością w administracji 30 3
Finanse jednostek samorządu terytorialnego 45 3
Komunikacja społeczna 30 2
Zarządzanie projektami 30 3
Język obcy 1 60 3
Praktyka zawodowa 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Prawo cywilne z umowami w administracji 45 5
Finanse publiczne i prawo finansowe 60 5
Prawo pracy 30 3,5
Język obcy2 60 3
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Polityka społeczna 60 5
Administracja wobec problemów rynku pracy 30 4
Publiczne prawo gospodarcze 30 4
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Postępowanie administracyjne 30 4
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej 45 3
Proseminarium specjalnościowe 30 2,5
Język obcy3 60 4
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Prawo podatkowe 30 4
Kapitał społeczny 30 2
Ochrona środowiska 30 2
Praktyka zawodowa 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ustrój samorządu terytorialnego 45 5
Prawo karne i prawo wykroczeń 21 4
Seminarium dyplomowe 30 5
Postępowanie egzekucyjne w administracji 60 5
Polityka zdrowotna 30 4
Zamówienia publiczne 30 4
Ochrona danych osobowych 30 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Legislacja administracyjna 45 5
Prawa człowieka i ich ochrona 30 3
Ochrona własności intelektualnej 30 2
Seminarium dyplomowe 30 5
Administracja publiczna w krajach Unii Europejskiej 60 5
Polityka kulturalna 30 4
Techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej 30 4
Etyka urzędnicza 30 2

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Podstawy mikro i makroekonomii 30 5
Nauka o administracji 30 5
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 30 5
Podstawy prawoznawstwa 15 4
Teoria i filozofia państwa 15 4
Kultura pracy administracyjnej 15 3
Informatyka w administracji 30 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Prawo administracyjne 45 4
Konstytucyjny system organów państwowych 45 4
Zarządzanie jakością w administracji 15 3
Finanse jednostek samorządu terytorialnego 30 4
Komunikacja społeczna 15 2
Zarządzanie projektami 15 3
Język obcy 1 30 2
Praktyka zawodowa 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Prawo cywilne z umowami w administracji 30 5
Finanse publiczne i prawo finansowe 45 6
Prawo pracy 15 3,5
Język obcy2 30 2
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Polityka społeczna 30 5
Administracja wobec problemów rynku pracy 15 4
Publiczne prawo gospodarcze 15 4
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Postępowanie administracyjne 45 4
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej 30 3
Proseminarium specjalnościowe 15 2,5
Język obcy3 30 4
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Prawo podatkowe 30 4
Kapitał społeczny 15 3
Ochrona środowiska 15 3
Praktyka zawodowa 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ustrój samorządu terytorialnego 30 5
Prawo karne i prawo wykroczeń 21 4
Seminarium dyplomowe 15 5
Postępowanie egzekucyjne w administracji 30 5
Polityka zdrowotna 15 4
Zamówienia publiczne 15 4
Ochrona danych osobowych 15 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Legislacja administracyjna 30 5
Prawa człowieka i ich ochrona 15 3
Ochrona własności intelektualnej 15 2
Seminarium dyplomowe 15 5
Administracja publiczna w krajach Unii Europejskiej 30 5
Polityka kulturalna 15 4
Techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej 15 4
Etyka urzędnicza 15 2

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
10 rat 560 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej